คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

    Online Application
  • ผศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

User login

Who's new

  • marissalemessurier
  • fannybiddlecombe
  • tuyet68mlblojbbi
  • vallied91egfwrpfsws
  • bennyeqmpcnzsub

หน้าแรก


วันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2556 นี้บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งปิดทำการเนื่องจากไปสัมมนาต่างจังหวัด : ร่วมตอบแบบสอบถามระบบกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2555 : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 : : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ : คู่มือสมัครเรียน : สามารถสมัครเรียน online ระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 20 มีนาคม 2556 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ที่นี่ : ขอเรียนเชิญให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมตอบแบบสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ เพื่อให้ทางบัณฑิตวิทยาลัยนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


Who's online

There are currently 0 users and 81 guests online.